VEDTÆGTER FOR SDR. STENDERUP IDRÆTSFORENING

Revideret 2013

 


§ 1 – Navn og hjemsted 
Foreningens navn er Sdr. Stenderup Idrætsforening (SIF). Dens hjemsted er Kolding Kommune.
 
 
 
§ 2 – Foreningens formål
 
Sdr. Stenderup Idrætsforening er en forening i lokalområdet, der tilbyder idræt, motion og socialt samvær for børn og voksne. Der skal være tilbud, så både konkurrence og bredde tilgodeses, såfremt det er muligt.
 
 
 
§ 3 – Medlemskab af organisation
 

Foreningen er medlem af relevante organisationer og er underlagt disses love og bestemmelser.

 
 
 
§ 4 – Optagelse af medlemmer
 
Som medlem af foreningen kan bestyrelsen optage enhver.
Dog kan ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance og andre særlige forhold, optages. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge. Indmeldelse skal ske skriftlig senest 3 uger efter første træningsdag.
 
 
 
§ 5 – Underafdelinger
 

Foreningen kan opdeles i underafdelinger, som skal følge foreningens love og ånd.

Underafdelingernes opgaver er præciseret i foreningens håndbog.
 
 
 
§ 6 – Kontingent
 
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Ved sæsonens start afleverer afdelingsformændene lister over udøvere, der skal betale kontingent, til kassereren.
For hold med ratebetaling forfalder første rate ved sæsonstart. Anden rate falder midt i sæsonen. Medlemmer, som er skrevet på medlemslisten, er forpligtet til at betale kontingent, hvis der ikke senest 14 dage efter modtagelsen af kontingentopkrævning gøres indsigelse til kassereren. Ved for sen betaling opkræves rykkergebyr på 100 kr.
 
 
 
 
§ 7 – Udmeldelse
 
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til foreningens kasserer, med mindst 14 dages varsel. Det pågældende medlem skal have betalt sit kontingent frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.
 
 
 
§ 8 – Eksklusion
 
Bestyrelsen kan foretage eksklusion, såfremt mindst 2/3 af bestyrelsen er stemt herfor.
Eksklusion kan foretages, hvis et medlem er i kontingent restance ud over 6 måneder, eller hvis særlige forhold taler for det.
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse have haft lejlighed til skriftlig at fremføre sit forsvar, og vedkommende kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på førstkommende ordinære generalforsamling. Andraget skal indsendes med samme varsel som indkomne forslag.
 
 
 
§ 9 – Ordinær generalforsamling
 
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes i marts måned og senest d. 15 marts, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig opslag i A-huset.
Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ved opslag på foreningens opslagstavle.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret har alle fremmødte medlemmer over 18 år, der har været medlem af foreningen de sidste 6 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.
Enhver fremmødt repræsenterer kun 1 (én) stemme.
Medlemmer under 18 år kan kun lade sig repræsentere ved forældre eller værge med 1 (én) stemme.
 
 
 
§ 10 – Dagsorden
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
 
  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af forretningsudvalg.
  7. Valg af 1 suppleant til forretningsudvalget.
  8. Valg af ekstern revisor.
  9. Eventuelt.
 
 
 
 
§ 11 – Generalforsamlingens ledelse
 
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved flertal jf. § 8, § 17 og § 18.. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemning foregå skriftligt, såfremt mindst 1 stemmeberettiget medlem måtte ønske dette.
Personvalg foretages altid ved skriftlig afstemning.
Alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne foretages i det omfang, dirigenten bestemmer.
 
 
 
 
§ 12 – Ekstraordinær generalforsamling
 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen med angivelse af det emne, som ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat over for bestyrelsen.
Indkaldelsen foregår som ved ordinær generalforsamling.
 
 
 
§ 13 – Bestyrelse – valg
 
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.
Bestyrelsen består af et forretningsudvalg – formand, næstformand, kasserer og sekretær – samt formanden for hver afdeling i foreningen.
Forretningsudvalget vælges for 2 år ad gangen, således at på ulige årstal vælges formand og sekretær, og på lige årstal vælges kasserer og næstformand. Genvalg kan finde sted.
Forretningsudvalget konstituerer sig efter generalforsamlingen. Forretningsudvalget kan, hvis det finder det hensigtsmæssigt, udpege en person uden for forretningsudvalget til varetagelse af funktionen som kasserer mod evt. vederlag. En udpeget kasserer er ikke medlem af forretningsudvalget.
Formændene for hver afdeling i foreningen er automatisk medlem af bestyrelsen. Navnene på de pågældende personer skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før ordinær generalforsamling.
 
 
 
 
§ 14 – Tegningsret
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner, ud over den daglige drift, kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren.
I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i forening.
 
 
 
§ 15 – Regnskab
 
Foreningens regnskab er kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.
Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 
 
 
§ 16 – Revision
 
På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 1 ekstern revisor. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
 
 
 
§ 17 – Vedtægtsændringer
 
Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, dvs. på en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling.
Forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Vedtægtsændringer skal besluttes med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede.
For at forslag til vedtægtsændringer kan behandles på generalforsamling skal forslagets ordlyd være angivet i dagsordenen.
 
 
 
§ 18 – Foreningens opløsning
 
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½  af foreningens medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte flertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
På generalforsamlingen skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes foreningens formue skal anvendes.
 
 
 
§ 19 – Underafdelings opløsning
 
I det øjeblik en underafdeling går i opløsning tilfalder dens midler foreningen.
Sdr. Stenderup Idrætsforening | Hundborgvej 66 | 6092 Sdr. Stenderup | Tlf.: 20840118